CI 코드

제목 기본 퍼미션 라이브러리
글쓴이 에반스 작성시각 2017/03/08 19:54:22
댓글 : 3 추천 : 0 스크랩 : 0 조회수 : 19252   RSS

안녕하세요.

다들 기본적으로 사용하는 User - Role 퍼미션 라이브러리를 만들어 봤습니다.

어떤 기능을 사용할 때 전에 권한 설정을 검사하는 거죠.

가독성이 좋게 포맷되어 있습니다.

$this->permisson->user("evans")->can("view admin page");

evans 유저는 어드민 페이지를 볼 수 있다. 이런식으로 직관적으로 코딩할 수 있습니다.

유저, 역할, 퍼미션 이 세가지가 각각 N:M 관계로 테이블 구조가 만들어져 있습니다.

유저에게 직접 퍼미션을 줄 수 있지만, 역할에 퍼미션을 할당할 수도 있습니다.

 

혹시, 권한 인증 같은 게 어려우신 스타터에게 작은 도움이 되길 바랍니다.

에러나 수정사항은 Pull request 주시면 반영하도록 하겠습니다.

https://github.com/korodo/codeigniter-permission/blob/master/Permission.php

 

<?php
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
/**
 * 퍼미션 라이브러리.
 * 
 * 반드시 Migrate 를 커멘드로 실행하세요.
 * 
 * 예시) 컨트롤러에서 활용 예시..
 * 
 * $this->load->library("permission");
 * 
 * 유저에게 어드민 페이지 접근허가하기
 * $this->permission->user('username')->can("access admin page");
 * 
 * 접근 불허하기
 * $this->permission->user('username')->cannot("access admin page");
 * 
 * 패스워드 체크
 * $this->user("username")->check("password");
 * 
 * 허가여부 체크 
 * $this->permission->user('username')->isPermitted("access admin page");
 * 유저에게 단일 퍼미션이 우선적으로 있는지 확인하고 이후 유저에게 부여된 역할통해 역할이 가진 퍼미션을 검사합니다.
 * 
 * 간단하게 확인하기
 * if ( permission("username", "permission_name") ){
 * 	echo "퍼미션 통과"
 * }else{
 * 		echo "퍼미션 불가"
 * }
 */
class Permission
{
	protected $ci;
	protected $user;
	protected $perm;
	protected $role;
	protected $table = [];
	public function __construct()
	{
    $this->ci =& get_instance();
    // 테이블 명을 바꾸고 싶다면 아래 값을 변경하세요.
    	$this->table['user'] = "au_user";
    	$this->table['role'] = "au_role";
    	$this->table['perm'] = "au_permission";
    	$this->table['user_perm'] = "au_users_permissions";
    	$this->table['user_role'] = "au_users_roles";
    	$this->table['role_perm'] = "au_roles_permissions";
    	$this->ci->load->library("session");
	}
	/**
	 * 사용자를 설정
	 * @param [type] $username [description]
	 * @return [type]      [description]
	 */
	public function user($username)
	{
		$this->user = $this->ci->db->where("username", $username)->get($this->table['user'])->row();
		if($this->user){
			$this->session->userdata['user'] = $this->user;
			return $this;
		}else{
			show_error("잘못된 아이디 또는 패스워드입니다.");
			return false;
		}
	}
	function check($password){
		if($this->user->password == do_hash($password)){
			return true;
		}else{
			return false;
		}
	}
	/**
	 * 사용자 또는 역할에 퍼미션을 할당합니다.
	 * @param [type] $permission [description]
	 * @return [type]       [description]
	 */
	function can($permission)
	{
		$this->_getPerm($permission);
		if($this->user){
			if(!$this->isPermitted($permission)){
				$this->_setUserPerm();
			}
			return $this;
		}
		if($this->role){
			if(!$this->_isRoleHasPerm()){
				$this->_setRolePerm();
			}
			return $this;
		}
	}
	/**
	 * 할당된 퍼미션을 삭제합니다.
	 * @param [type] $permission [description]
	 * @return [type]       [description]
	 */
	function cannot($permission)
	{
		$this->_getPerm($permission);
		if($this->user){
			if($this->isPermitted($permission)){
				$this->_unsetUserPerm();
			}
			return $this;
		}
		if($this->role){
			$this->_unsetRolePerm();
			return $this;
		}
	}
	/**
	 * 퍼미션을 종합적으로 확인합니다.
	 * @param [type] $permission [description]
	 * @return boolean       [description]
	 */
	function isPermitted($permission)
	{
		$this->_checkUser();
		
		if($this->user->id == 1 OR $this->_isSuperRole() ){
			return true;
		}

		$this->_getPerm($permission);
		if($this->_isUserPermitted()){
			// 다이렉트 퍼미션 확인
			return true;
		}else{
			//사용자의 역할을 기준으로 확인 user > user_role > role_id > role_perm
			return $this->_isUserRolePermitted();
		}
	}
	/**
	 * 사용자에게 역할을 할당합니다.
	 * @param [type] $role [description]
	 * @return boolean    [description]
	 */
	function hasRole($role)
	{
		$this->_checkUser();

		$this->_getRole($role);
		if(!$this->isUserAssigned()){
			$this->_assignedTo();
		}
		return $this;
	}
	/**
	 * 할당된 역할을 삭제합니다.
	 * @param [type] $role [description]
	 * @return [type]    [description]
	 */
	function hasntRole($role)
	{
		$this->_checkUser();

		$this->_getRole($role);

		if( $this->isUserAssigned() )
		{
			$this->_unsetUserAssigned();
		}
	}
	/**
	 * 역할을 설정합니다.
	 * @param [type] $role [description]
	 * @return [type]    [description]
	 */
	function role($role){
		$this->_getRole($role);
		return $this;
	}
	/**
	 * 사용자에게 역할이 할당되어 있는지 체크 합니다.
	 * @param [type] $role [description]
	 * @return boolean    [description]
	 */
	function isAssignedTo($role){
		$this->_getRole($role);
		return $this->isUserAssigned();
	}
	function isUserAssigned($role="")
	{
		$this->_checkUser();
		if($role){
			$this->_getRole($role);
		}
		$role = $this->ci->db->where(["user_id"=>$this->user->id , "role_id"=>$this->role->id])->get($this->table['user_role'])->row();
		if($role){
			return true;
		}else{
			return false;
		}
	}
	protected function _isRoleHasPerm(){
		if(!$this->role->id || !$this->perm->id){
			show_error("역할 설정 또는 퍼미션 설정이 안되어 있습니다.");
		}
		$role = $this->ci->db->where( [ "role_id"=>$this->role->id, "permission_id"=>$this->perm->id ] )->get($this->table['role_perm'])->row();
		if($role){
			return true;
		}else{
			return false;
		}
	}
	protected function _isUserRolePermitted(){
		$perm = $this->ci->db->from($this->table['user'])
				->join($this->table['user_role'], $this->table['user'] . ".id = ".$this->table['user_role'].".user_id" , "INNER")
				->join($this->table['role_perm'], $this->table['user_role'].".role_id = " . $this->table['role_perm'] . ".permission_id","INNER")
				->where( [ "permission_id"=>$this->perm->id , $this->table['user'].".id"=>$this->user->id ])->get()->row();

		if($perm){
			return true;
		}else{
			return false;
		}
	}
	protected function _isSuperRole(){
		$superRole = $this->ci->db->where("id", 1)->get($this->table['role'])->row();
		return $this->isUserAssigned($superRole->name);
	}
	protected function _unsetUserAssigned()
	{
		$this->ci->db->where(["user_id"=>$this->user->id , "role_id"=>$this->role->id])->delete($this->table['user_role']);
	}
	protected function _assignedTo()
	{
		$this->ci->db->insert($this->table['user_role'], 
			["user_id"=>$this->user->id , "role_id"=>$this->role->id]);
	}
	protected function _getRole($role)
	{
		$this->role = $this->ci->db->where("name", $role)->get($this->table['role'])->row();
		if(!$this->role){
			show_error("해당 역할이 없습니다.");
		}
	}
	protected function _setRole($role)
	{
		$this->ci->db->insert($this->table['user_role'], ['user_id'=>$this->user->id, 'role_id'=>$this->role->id ]);
	}
	/** 유저와 퍼미션 관계설정 */
	protected function _unsetUserPerm()
	{
		$this->ci->db->where(["permission_id"=>$this->perm->id, "user_id"=>$this->user->id])->delete($this->table['user_perm']);
	}
	protected function _setUserPerm()
	{
		$this->ci->db->insert($this->table['user_perm'], 
			["user_id"=>$this->user->id , "permission_id"=>$this->perm->id]);
	}
	protected function _unsetRolePerm()
	{
		$this->ci->db->where(["permission_id"=>$this->perm->id, "role_id"=>$this->role->id])->delete($this->table['role_perm']);
	}
	protected function _setRolePerm()
	{
		$this->ci->db->insert($this->table['role_perm'], 
			["role_id"=>$this->role->id , "permission_id"=>$this->perm->id]);
	}
	protected function _getPerm($permission)
	{
		$this->perm = $this->ci->db->where("name", $permission)->get($this->table['perm'])->row();
		if(!$this->perm){
			show_error("No exist Permission Name");
		}
	}
	protected function _isUserPermitted()
	{
		$perm = $this->ci->db->where([ "user_id"=>$this->user->id, "permission_id"=>$this->perm->id ])->get($this->table['user_perm'])->row();
		if( $perm ){
			return true;
		}else{
			return false;
		}
	}
	
	protected function _checkUser()
	{
		if(!$this->user){
			show_error("No permission without user setting");
		}
	}
	/**
	 * 사용자 등록
	 * @param [type] $username [description]
	 * @param [type] $password [description]
	 * @return [type]      [description]
	 */
	function registerUser($username, $password){
		$this->ci->db->insert($this->table['user'], ['username'=>$username, "password"=>do_hash($password)]);
		return $this->ci->db->insert_id();
	}
	/**
	 * 역할 등록
	 * @param [type] $name [description]
	 * @return [type]    [description]
	 */
	function registerRole($name){
		$this->ci->db->insert($this->table['role'], ['name'=>$username]);
		return $this->ci->db->insert_id();	
	}
	/**
	 * 퍼미션 등록
	 * @param [type] $name [description]
	 * @return [type]    [description]
	 */
	function registerPermission($name){
		$this->ci->db->insert($this->table['perm'], ['name'=>$username]);
		return $this->ci->db->insert_id();	
	}
	function unitTest(){

		$success = 0;
		echo "<pre>";
		if( $this->user("admin")->isPermitted("access SUPER") ){
			echo "permitted SUPER \n";
			$success++;
		}

		if ( !$this->user("tester")->isPermitted("access SUPER") ){
			echo $this->user->username ."퍼밋 실패. 퍼밋 생성 후 재 실행 \n";
			$this->user("tester")->can("access SUPER"); // 퍼미션을 줍니다.
			$success++;
		}

		if($this->isPermitted("access SUPER")){
			echo $this->user->username . "퍼미션 성공. 퍼밋 제거 후 재 실행 \n";
			$this->user("tester")->cannot("access SUPER");
			$success++;
		}

		if(!$this->isPermitted("access SUPER")){
			echo $this->user->username . "퍼미션 실패. 퍼미션 제거 성공. 역할 설정 및 재 실행 \n";
			$this->user("tester")->hasRole("Administer");
			$success++;
		}

		if($this->isPermitted("access SUPER")){
			echo $this->user->username . "퍼미션 성공. 역할 제거 및 재 실행 \n";
			$this->user("tester")->hasntRole("Administer");
			$success++;
		}

		if(!$this->isPermitted("access SUPER")){
			echo $this->user->username . "퍼미션 실패, 역할제거 성공 \n";
			$success++;
		}
		echo "\n \n \n ". $success;
		if($success == 6 ){
			echo "최종 성공";
		}else{
			echo "테스트 실패";
		}
		echo "</pre>";

	}
	
	function migrate(){
		if( !$this->input->is_cli_request() ){
			show_error("마이그레이션은 콘솔을 통해 접근하세요.");
		}
		$sql = "
CREATE TABLE `au_permission` (
 `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `name` varchar(200) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE `au_role` (
 `id` int(10) unsigned NOT NULL,
 `name` varchar(200) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE `au_roles_permissions` (
 `permission_id` int(10) unsigned DEFAULT NULL ,
 `role_id` int(10) unsigned DEFAULT NULL ,
 KEY `FK_au_role_TO_au_roles_permissions` (`permission_id`),
 KEY `FK_au_permission_TO_au_roles_permissions` (`role_id`),
 CONSTRAINT `FK_au_permission_TO_au_roles_permissions` FOREIGN KEY (`role_id`) REFERENCES `au_permission` (`id`),
 CONSTRAINT `FK_au_role_TO_au_roles_permissions` FOREIGN KEY (`permission_id`) REFERENCES `au_role` (`id`)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE `au_user` (
 `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
 `username` varchar(100) CHARACTER SET utf8 NOT NULL ,
 `password` varchar(100) NOT NULL ,
 PRIMARY KEY (`id`),
 UNIQUE KEY `username_UNIQUE` (`username`)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE `au_users_permissions` (
 `user_id` int(10) unsigned DEFAULT NULL ,
 `permission_id` int(10) unsigned DEFAULT NULL ,
 KEY `FK_au_user_TO_au_users_permissions` (`user_id`),
 KEY `FK_au_permission_TO_au_users_permissions` (`permission_id`),
 CONSTRAINT `FK_au_permission_TO_au_users_permissions` FOREIGN KEY (`permission_id`) REFERENCES `au_permission` (`id`),
 CONSTRAINT `FK_au_user_TO_au_users_permissions` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `au_user` (`id`)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE `au_users_roles` (
 `user_id` int(10) unsigned DEFAULT NULL ,
 `role_id` int(10) unsigned DEFAULT NULL ,
 KEY `FK_au_user_TO_au_users_roles` (`user_id`),
 KEY `FK_au_role_TO_au_users_roles` (`role_id`),
 CONSTRAINT `FK_au_role_TO_au_users_roles` FOREIGN KEY (`role_id`) REFERENCES `au_role` (`id`),
 CONSTRAINT `FK_au_user_TO_au_users_roles` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `au_user` (`id`)
) ENGINE=InnoDB;
		";
		$this->ci->db->query($sql);
		$this->seed();
	}
	protected function seed(){
		$this->ci->db->insert($this->table['user'], ['username'=>'admin', 'password'=>do_hash("admin")]);
		$this->ci->db->insert($this->table['role'], ['name'=>'Administer']);
		$this->ci->db->insert($this->table['perm'], ['name'=>'access SUPER']);
		$this->ci->db->insert($this->table['user_role'], ['user_id'=>1, 'role_id'=>1]);
		$this->ci->db->insert($this->table['role_perm'], ['role_id'=>1, 'permission_id'=>1]);
		$this->ci->db->insert($this->table['user_perm'], ['user_id'=>1, 'permission_id'=>1]);
		$this->registerUser("tester", "tester");
	}
}
function permission($username, $permission){
	$perm = new Permission;
	return $perm->user($username)->isPermitted($permission);
}

/* End of file Permission.php */
/* Location: ./application/libraries/Permission.php */

 

 

 다음글 폼빌더... (1)
 이전글 rest api 만들때 폼검증부분 관련.. (5)

댓글

한대승(불의회상) / 2017/03/09 08:29:38 / 추천 0

자주 사용되는 라이브러리인데 새로운 프로젝트 진행시 적용해 보아야겠습니다.

공유해 주셔서 감사 합니다.

변종원(웅파) / 2017/03/23 12:52:53 / 추천 0
tank auth랑 잘 녹이면 좋을 것 같네요. 라이브러리 감사합니다.
아주머니 / 2017/04/25 14:38:11 / 추천 0

링크가 사라졌네요 ㅜ

써보려고하는데 migrate부터 계속 오류가 나서 써볼 수가 없네요..