CI 뉴스

제목 CI 4.4.6 릴리즈
글쓴이 cilove 작성시각 2024/02/24 12:08:31
댓글 : 0 추천 : 0 스크랩 : 0 조회수 : 4986   RSS
코드이그나이터 4.4.6가 릴리즈 되었습니다.

릴리즈 노트 : https://github.com/codeigniter4/CodeIgniter4/blob/develop/CHANGELOG.md
관련링크 https://github.com/codeigniter4/framework/archive/refs/tags/v4.4.6.zip
https://github.com/codeigniter4/framework/archive/refs/tags/v4.4.6.tar.gz
 다음글 CI 4.4.7 릴리즈
 이전글 CI 4.4.5 릴리즈

댓글

없음