CI 뉴스

제목 CI 4.4.4 릴리즈
글쓴이 테러보이 작성시각 2023/12/29 09:40:02
댓글 : 0 추천 : 0 스크랩 : 0 조회수 : 2386   RSS
테러보이

코드이그나이터 4.4.4가 릴리즈 되었습니다.

릴리즈 노트 : https://github.com/codeigniter4/CodeIgniter4/blob/develop/CHANGELOG.md

요약태그 : 버그, 유효성 규칙, 리팩토링

관련링크 https://github.com/codeigniter4/CodeIgniter4/archive/refs/tags/v4.4.4.zip
https://github.com/codeigniter4/CodeIgniter4/archive/refs/tags/v4.4.4.tar.gz
 다음글 CI 4.4.5 릴리즈
 이전글 CI 4.4.3 릴리즈

댓글

없음