CI 뉴스

제목 CI 4.3.5 릴리즈
글쓴이 cilove 작성시각 2023/05/22 08:50:19
댓글 : 0 추천 : 0 스크랩 : 0 조회수 : 2790   RSS

코드이그나이터 4.3.5가 출시 되었습니다.

릴리즈 노트 : CodeIgniter4/CHANGELOG.md at develop · codeigniter4/CodeIgniter4 · GitHub

관련링크 https://github.com/codeigniter4/framework/archive/refs/tags/v4.3.5.zip
https://github.com/codeigniter4/framework/archive/refs/tags/v4.3.5.tar.gz
 다음글 CI 4.3.6 릴리즈
 이전글 CI 4.3.4 릴리즈

댓글

없음