CI 뉴스

제목 CI 4.2.12 Released
글쓴이 테러보이 작성시각 2023/01/09 16:40:56
댓글 : 0 추천 : 0 스크랩 : 0 조회수 : 3402   RSS
테러보이

2023-01-09 Codeigniter 4.2.12가 릴리즈 되었습니다.

# 변경내역

https://github.com/codeigniter4/CodeIgniter4/blob/develop/CHANGELOG.md

관련링크 https://github.com/codeigniter4/framework/archive/refs/tags/v4.2.12.zip
https://github.com/codeigniter4/framework/archive/refs/tags/v4.2.12.tar.gz
 다음글 CI 4.3.0 Released (8)
 이전글 CI 4.2.11 Released

댓글

없음